033/5332388, 033/5332390, +421 910 902 700

Náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch

Pokiaľ dôjde k usmrteniu osoby motorovým vozidlom, vznikajú pozostalým príbuzným právne nároky domáhať sa finančnej náhrady vyvažujúcej ich utrpenie zo straty blízkej osoby. V tomto prípade možno usmrtenie dcéry považovať za závažný zásah do Vašich osobno

Náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch

Vážená čitateľka,

pokiaľ dôjde k usmrteniu osoby motorovým vozidlom, vznikajú pozostalým príbuzným právne nároky domáhať sa finančnej náhrady vyvažujúcej ich utrpenie zo straty blízkej osoby. V tomto prípade možno usmrtenie dcéry považovať za závažný zásah do Vašich osobnostných práv, ktorého súčasťou je i právo na súkromie a rodinný život ako jedného z osobnostných práv fyzickej osoby. Z objektívneho pohľadu tak každému pozostalému príbuznému (rodič, súrodenec) vzniká nárok na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, ktorý si však nie je možné v žiadnom ohľade zamieňať s hodnotou ľudského života.

S uplatnením nároku je nutné sa obrátiť na súd žalobou o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Upozorňujeme však, že daný nárok sa premlčí v trojročnej lehote, ktorá plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz (deň úmrtia). Vo Vašom prípade k tomu dôjde dňa 8.2.2016, čo znamená, že najneskôr v tento deň musí byť nárok uplatnený na súde.

Náš právny poriadok neobsahuje žiadne oceňovacie tabuľky, z ktorých by bolo pri určení výšky náhrady možné vychádzať, ako k tomu dochádza pri odškodnení ujmy na zdraví podľa ohodnotenia bolestného či sťaženia spoločenského uplatnenia na základe lekárskeho posudku.

Pri stanovení výšky náhrady nemajetkovej ujmy v žalobe je nutné brať na zreteľ všetky okolnosti, a to predovšetkým intenzitu, rozsah a trvanie nepriaznivých následkov (nereparovateľný zásah), z ktorých je evidentné, že žiadna forma morálneho zadosťučinenia nepostačuje k tomu, aby bola primerane vyvážená a zmiernená nemajetková ujma na strane pozostalých príbuzných, ktorých právo na ochranu osobnosti bolo porušené zásahom s neodstrániteľnými následkami. Zároveň musí byť zjavné, že ani žiadna hmotná satisfakcia nemôže odčiniť dopad tejto tragickej udalosti, ale iba zmierniť jeho nemajetkovú ujmu. Pozostalí príbuzní môžu pri jej vymedzení vychádzať zo súčasnej praxe tunajších súdov.

Súd však v konaní nie je návrhom žalobcov o výške nároku viazaný, preto jeho konečnú výšku určuje podľa svojej úvahy s poukazom na závažnosť vzniknutej ujmy, okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo ako i vplyv ostatných satisfakčných inštrumentov.

Vznik nemajetkovej ujmy, naplnenie predpokladov pre jej uplatnenie ako i samotnú výšku je v súdnom konaní potrebné posudzovať prísne individuálne, preto odporúčame, aby pozostalí príbuzní boli od začiatku zastúpení advokátom.