033/5332388, 033/5332390, +421 910 902 700

Odškodnenie z pracovného úrazu

Odškodnenie z pracovného úrazu

Bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci zaručuje právny poriadok SR.

Táto ochrana si kladie za cieľ zabezpečiť najmä bezpečnosť, zdravie a pracovnú schopnosť zamestnancov. Napriek značnému zlepšeniu stále dochádza k pracovným úrazom. Zamestnávateľ je z tohto dôvodu povinný uhrádzať zákonné poistenie zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze. Pri pracovnom úraze má zamestnávateľ právo, aby Sociálna poisťovňa za neho hradila zamestnancom preukázané nároky na náhradu škody na zdraví.

Žiaľ, v praxi sa stretáme aj so smrteľnými pracovnými úrazmi, kedy okrem nárokov poškodených a pozostalých príbuzných voči Sociálnej poisťovni je možné si uplatňovať aj náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch od zamestnávateľa. Pre riadne a správne uplatnenie práv z pracovného úrazu je nevyhnutné, aby ste v týchto konaniach boli zastúpený advokátom.

Pomôžeme Vám pri získaní, úrazového príplatku, úrazovej renty, pozostalostnej úrazovej renty, jednorazového odškodnenia, pracovnej rehabilitácie a rehabilitačného.

Rekvalifikácie a rekvalifikačného, náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrady nákladov spojených s liečením, náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Náhrady nákladov spojených s pohrebom, za zriadenie pomníka, náhrobnej dosky, na úpravu hrobu. Našimi klientmi sú najmä zamestnanci, pozostalí príbuzní po obetiach pracovných úrazov.

Naša pomoc zahŕňa najmä

Zastupovanie v trestom konaní pred policajnými orgánmi, prokurátormi a v súdnom konaní, zastupovanie v konaní o priznanie dávok pred Sociálnou poisťovňou.

Zastupovanie v súdnom konaní o náhradu nemajetkovej ujmy, mimosúdne rokovania ohľadom nárokov vyplývajúcich z pracovného úrazu.