033/5332388, 033/5332390, +421 910 902 700

Pracovný úraz v objekte zamestnávateľa

Pri ceste do práce sa mi stal úraz, nakoľko som sa pošmykla a nepekne spadla na betón na čerstvo vyčistenom a vlhkom chodníku. Úraz sa mi stal po prejdení rampy u môjho zamestnávateľa, keď som kráčala do administratívnej budovy, kde pracujem. Úraz som ihn

Pracovný úraz v objekte zamestnávateľa

Vážená pani Elena,

pracovný úraz je definovaný ako poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. V zmysle Zákonníka práce súčasne platí, že pracovný úraz nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do zamestnania a späť. V tomto zmysle je však potrebné ustáliť, kde „končí“ cesta zamestnanca do práce, a kde nastáva vstup zamestnanca na pracovisko zamestnávateľa.

V zmysle ustanovenia § 221 Zákonníka práce sa cestou do zamestnania a späť rozumie cesta z bydliska (ubytovania) zamestnanca do miesta vstupu do objektu zamestnávateľa alebo na iné miesto určené na plnenie pracovných úloh a späť. Inými slovami, cesta do zamestnania nie je cesta končiaca až vstupom do konkrétnej kancelárie, alebo iného pracoviska zamestnanca, ale tento vstup je potrebné vykladať v zmysle zákona širšie. V prípade, ak objekt zamestnávateľa tvorí areál, ktorý je tvorený niekoľkými budovami, halami, prípadne rozsiahlym parkoviskom, príjazdovou cestou a chodníkmi, na začiatku ktorého je obvykle vrátnica, končí cesta do zamestnania práve vstupom do tohto objektu zamestnávateľa.

Čo všetko tvorí objekt zamestnávateľa by si mal zamestnávateľ upraviť vo svojom pracovnom poriadku. Je však možné stretnúť sa s takou praxou, kedy si zamestnávatelia v pracovných poriadkoch upravujú, že úraz, ktorý sa zamestnancovi stane síce v areáli zamestnávateľa, no mimo konkrétnej napr. administratívnej budovy, v ktorej zamestnávateľ pracuje, nie je pracovným úrazom. Takúto prax je však potrebné označiť za nesprávnu. V zmysle ustálenej rozhodovacej praxe súdov totiž platí, že okolnosť, či zamestnávateľ vo svojom vnútornom predpise označí miesto vstupu do zamestnania, nie je právne významná, lebo zákon s takýmto označením zamestnávateľa nespája žiaden právny záver.

S odkazom na súdnu judikatúru je preto možné konštatovať, že pre posúdenie, kedy končí cesta zamestnanca do zamestnania je rozhodujúci záver, od ktorého okamihu po vstupe do areálu začal byť zamestnanec povinný podrobiť sa pokynom zamestnávateľa usmerňujúcim jeho konanie. Pokiaľ vravíte, že sa Vám pracovný úraz stal „po prekročení rampy“, je možné predpokladať, že úraz sa Vám stal práve v areáli (v objekte) zamestnávateľa, a teda v danom prípade sa bude jednať o zrejmý pracovný úraz, za ktorý je zodpovedný v zmysle Zákonníka práce zamestnávateľ. Odporúčame Vám preto konzultovať danú vec prioritne so zamestnávateľom a upozorniť ho na právne posúdenie veci, v prípade, ak bude zamestnávateľ aj naďalej svoju zodpovednosť odmietať, odporúčame Vám obrátiť sa na právnika.