033/5332388, 033/5332390, +421 910 902 700

Premlčanie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy

Pokiaľ v dôsledku postupu zdravotníckeho zariadenia (lekára), ktorý možno považovať za non lege artis došlo k usmrteniu Vášho syna, vznikajú Vám ako pozostalým príbuzným právne nároky domáhať sa finančnej náhrady vyvažujúcej utrpenie zo straty blízkej oso

Premlčanie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy

Dobrý deň,

pokiaľ v dôsledku postupu zdravotníckeho zariadenia (lekára), ktorý možno považovať za non lege artis došlo k usmrteniu Vášho syna, vznikajú Vám ako pozostalým príbuzným právne nároky domáhať sa finančnej náhrady vyvažujúcej utrpenie zo straty blízkej osoby (nemajetková ujma) a náhrady primeraných nákladov spojených s pohrebom (náhrada škody).

Považujeme za nutné Vás upozorniť na skutočnosť, že právo na náhradu nemajetkovej ujmy sa premlčuje v trojročnej lehote, ktorá plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz a právo na náhradu škody sa premlčí v lehote dvoch rokov odo dňa, keď ste sa dozvedeli o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Vzhľadom k prebiehajúcemu vyšetrovaniu je tak možné si dané nároky uplatniť najneskôr do dňa 5.6.2015.

Vo Vašom prípade odporúčame v zmysle platných právnych predpisov využiť inštitút civilnej žaloby o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch a náhradu škody podaním na príslušnom súde, a to priamo voči zdravotníckemu zariadeniu. Žaloba voči tomuto subjektu je možná z dôvodu, že za škodu spôsobenú v príčinnej súvislosti s porušením právnej povinnosti konkrétnym lekárom zodpovedá právnická osoba, ku ktorej bol tento v pracovnoprávnom pomere.

Ak by však k podaniu civilnej žaloby nedošlo, dávame do pozornosti inštitút spočívania plynutia premlčacej>, ktorým náš právny poriadok zabezpečuje nemožnosť premlčania práva počas doby, v ktorej sa účastník právneho vzťahu svojho práva domáha na súde alebo inom príslušnom orgáne (policajný orgán). Podmienkou uvedeného je, že súdne alebo iné konanie (vyšetrovanie) trvá a ak v ňom účastník riadne pokračuje. Prípadom takéhoto konania je aj tzv. adhézne konanie, teda konanie o nároku na náhradu nemajetkovej ujmy a náhradu škody v rámci trestného konania. Aby však takýto návrh spĺňal náležitosti riadneho návrhu poškodeného na náhradu nemajetkovej ujmy a škody v adhéznom konaní a mal za dôsledok spočívanie plynutia premlčacej doby, musí byť podaný najneskôr do skončenia vyšetrovania, resp. skráteného vyšetrovania a musí z neho byť zrejmé z akých dôvodov, v akej výške a voči komu sa uplatňuje.

Súdny proces týkajúci sa pochybení zdravotníckych zariadení (lekárov) býva spravidla zložitý na dokazovanie tvrdených skutočností (realizuje sa prostredníctvom znaleckých posudkov) a samotný vznik nemajetkovej ujmy je potrebný posudzovať prísne individuálne, kedy konečnú výšku finančného odškodnenia zvyčajne určí až súd. Odporúčame Vám preto, aby ste boli od začiatku zastúpení advokátom.