033/5332388, 033/5332390, +421 910 902 700

Úraz v hoteli

Vo všeobecnosti možno uviesť, že každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí inému svojou prevádzkovou činnosťou, je v prvom rade nutné vysporiadať sa s otázkou, kto vlastní a prevádzkuje priestory hotela, v rámci ktorého došlo k vzniku úrazu a škody na zdrav

Úraz v hoteli

Vážená Patrícia,

vzhľadom k tomu, že vo všeobecnosti možno uviesť, že každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí inému svojou prevádzkovou činnosťou, je v prvom rade nutné vysporiadať sa s otázkou, kto vlastní a prevádzkuje priestory hotela, v rámci ktorého došlo k vzniku úrazu a škody na zdraví. Z predmetu činnosti, ktorý má zodpovedný subjekt uvedený v obchodnom, resp. živnostenskom registri, následne vyplýva povinnosť zabezpečiť, aby všetky verejne prístupné priestory hotela, ako i jemu prislúchajúceho okolia, boli prispôsobené a upravené bezpečnej chôdzi všetkých osôb. Ďalej zdôrazňujem, že pri zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou sa jedná o zodpovednosť objektívnu, tzn. zodpovednosť bez ohľadu na zavinenie vykonávateľa prevádzkovej činnosti.

V prípade, že v niektorých častiach priestorov hotela možno označiť nebezpečné miesta, ktoré nie sú ani pri zvýšenej opatrnosti viditeľné (mokrá podlaha), je nevyhnutné, aby vlastník, resp. prevádzkovateľ hotela takéto miesto dostatočne označil. Nakoľko však možno dôvodne predpokladať, že v čase Vášho úrazu nebola mokrá podlaha žiadnym spôsobom označená, zo strany vlastníka, resp. prevádzkovateľa hotela došlo k porušeniu povinnosti počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a na majetku.

Len pre úplnosť uvádzam nároky, ktorých úhrady je možné sa dožadovať v návrhu na mimosúdne urovnanie, resp. podaním žaloby na príslušnom súde, a to náhrada bolestného (poškodenie zdravia), náhrada sťaženia spoločenského uplatnenia (trvalé následky), náhrada za stratu na zárobku (počas trvania práceneschopnosti) a v neposlednom rade náhrada účelne vynaložených nákladov spojených s liečením (náklady na kúpu liečiv, zdravotníckych potrieb a pohonných hmôt). Upozorňujem, že každý jeden finančný nárok je potrebné preukázať čo do dôvodu a výšky.

Zároveň by som Vás chcela upozorniť na včasnosť uplatnenia vyššie uvedených nárokov, ktoré sa premlčia v lehote dvoch rokov odo dňa, kedy ste sa dozvedeli o škode (ujma na zdraví) a o tom, kto za škodu zodpovedá (subjektívna lehota).

Nakoľko však môže nastať situácia, kedy prevádzkovateľ hotela nebude ochotný pristúpiť na mimosúdne riešenie veci, prípadne sa bude chcieť v celom rozsahu vyhnúť zodpovednosti za Váš úraz, odporúčam Vám nechať sa zastupovať advokátom.