033/5332388, 033/5332390, +421 910 902 700

Úraz živnostníka pri výkone práce

Úraz živnostníka vzniknutý pri výkone práce nie je možné považovať za pracovný úraz. V zmysle právnych predpisov možno za pracovný úraz označiť úraz osoby za splnenia určitých podmienok, pričom jednou z nich je skutočnosť, že musí dôjsť k úrazu zamestnanc

Úraz živnostníka pri výkone práce

Dobrý deň pán Milan,

úraz živnostníka vzniknutý pri výkone práce nie je možné považovať za pracovný úraz. V zmysle právnych predpisov možno za pracovný úraz označiť úraz osoby za splnenia určitých podmienok, pričom jednou z nich je skutočnosť, že musí dôjsť k úrazu zamestnanca, t.j. fyzickej osoby, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch (ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch) vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu.

Aby išlo o pracovný úraz musí byť poškodenie zdravia spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh, v priamej súvislosti s ním alebo pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.

Osobitným prípadom je, ak z okolností výkonu práce živnostníka (objednávateľ, resp. pôvodný zamestnávateľ zabezpečuje pracovné náradie, pracovný odev, atď.) je evidentné, že ide o závislú činnosť vykonávanú za základe fiktívnej dohody (rámcová zmluva o dielo a pod.), ktorá ma zastrieť skutočný pracovný pomer (živnostník je v skutočnosti zamestnancom).

Posúdenie právnej skutočnosti, či išlo o pracovný úraz, t.j. o faktický pracovný pomer patrí do právomoci Sociálnej poisťovne (pobočky), ktorá by rozhodovala o priznaní úrazových dávok, a túto právnu otázku by riešila v rámci predbežnej otázky, keďže ide o rozhodnú právnu skutočnosť, ktorá ako jedna z materiálnych podmienok tvorí imanentnú súčasť zákonnej dávkovej schémy pre priznanie úrazovej dávky. Posudzovanie tejto dávky pritom nemôže byť zo strany Sociálnej poisťovne svojvoľné, či neodôvodnené, ale musí sa riadiť zákonnými pravidlami, ktorých účelom je presné a úplné zistenie skutkového stavu veci.

Za predpokladu, že by pobočka a ústredie Sociálnej poisťovne rozhodli o nepriznaní úrazových dávok, s čím by ste sa Vy ako poškodený nestotožnili, je potom úlohou všeobecných súdov, aby v rámci správneho súdnictva a v medziach podaného opravného prostriedku preskúmali, či prijatý záver Sociálnej poisťovne o relevantnej predbežnej otázke mal oporu v dokazovaní potrebnom na jej riadne objasnenie, alebo či nejde o exces alebo zjavnú svojvôľu, ktorá môže mať za následok vyslovenie nezákonnosti rozhodnutí a postupu správneho orgánu.

Súdne konanie týkajúce sa správneho súdnictva býva spravidla zložité najmä na dokazovanie tvrdených skutočností, odporúčame Vám, aby ste od začiatku, t.j. už pri uplatňovaní nárokov voči Sociálnej poisťovni vyhľadali našu odbornú pomoc.