033/5332388, 033/5332390, +421 910 902 700

Verejný prísľub pre prípad usmrtenia pri dopravnej nehode

Podstatnou náležitosťou verejného prísľubu je finančné plnenie (predmet prísľubu) a stanovenie podmienok, ktorých splnením je poskytnutie plnenia podmienené. Upozorňujeme, že podmienky sa môžu líšiť v závislosti od obsahu verejných prísľubov jednotlivých

Verejný prísľub pre prípad usmrtenia pri dopravnej nehode

Dobrý deň,

okrem Vami uvedených nárokov pre obdobie vzniku dopravnej nehody dali niektoré poisťovne verejný prísľub voči vopred neobmedzenému počtu osôb. Podstatnou náležitosťou verejného prísľubu je finančné plnenie (predmet prísľubu) a stanovenie podmienok, ktorých splnením je poskytnutie plnenia podmienené. Upozorňujeme, že podmienky sa môžu líšiť v závislosti od obsahu verejných prísľubov jednotlivých poisťovní stanovených na rozhodné obdobie.

Nezávisle od zákonných nárokov na krytie škôd na zdraví podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je tak možné sa domáhať i finančného plnenia z verejného prísľubu, v zmysle ktorého sa poisťovne za smrť následkom úrazu zaviazali oprávneným osobám uhradiť určitú peňažnú sumu, obvykle vo výške 3.320,- Eur.

Oprávnenými osobami z verejného prísľubu je zväčša možné rozumieť všetky osoby tvoriace posádku poisteného motorového vozidla v čase poistnej udalosti vrátane vodiča motorového vozidla.

Základným predpokladom uplatnenia si nároku z verejného prísľubu je spravidla uzavretie poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorého začiatok poistného obdobia je zvyčajne v roku, ktorý predchádza dňu vzniku dopravnej nehody.Predmetného plnenia sa môžu domáhať len osoby, ktorých príbuzní boli usmrtení v dôsledku dopravnej nehody, ku ktorej došlo v rozhodnom období za podmienky dodržania počtu prepravovaných oprávnených osôb v motorovom vozidle poisteného v súlade s počtom miest na sedenie uvedenom v technickom preukaze motorového vozidla poisteného.

Dávame do pozornosti, že v danom prípade sa nejedná o nárok z povinného zmluvného poistenia, tzn. nejde o poistné plnenie, v dôsledku čoho je premlčacia doba trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Upozorňujeme Vás, že pri uplatnení nároku súdnou cestou môže vzniknúť spor, kedy záväzok z verejného prísľubu vzniká, nakoľko právna teória nie je v danej otázke jednotná. Podľa jedného názoru záväzok vznikne už na základe samotného zverejnenia jednostranného prísľubu poisťovňou alebo vznikne až na základe splnenia podmienok uvedených vo verejnom prísľube.

Vzhľadom k tomu, že je každú vzniknutú situáciu – dopravnú nehodu, jej následky a oprávnenosť príslušných nárokov nutné posudzovať prísne individuálne, odporúčame, aby ste boli od začiatku zastúpená advokátom.