033/5332388, 033/5332390, +421 910 902 700

Zabránenie možnosti pochovať plod dieťaťa

Rozlúčka rodiča s nenarodeným dieťaťom predstavuje veľmi dôležitý moment v procese jeho vnútorného uzdravenia, v dôsledku čoho je rodičom od roku 2005 umožnené pochovávať pozostatky potrateného či predčasne odňatého ľudského plodu. Pre častú neznalosť rod

Zabránenie možnosti pochovať plod dieťaťa

Dobrý deň pani Katarína,

žiaľ v našej spoločnosti nie sú podobné prípady ničím neobvyklým, a to i napriek prijatiu novely Zákona o pohrebníctve. Rozlúčka rodiča s nenarodeným dieťaťom predstavuje v našej kultúre veľmi dôležitý moment v procese jeho vnútorného uzdravenia, v dôsledku čoho je rodičom od roku 2005 umožnené pochovávať pozostatky potrateného či predčasne odňatého ľudského plodu. Pre častú neznalosť rodičov, prípadne postoj zdravotníckych pracovníkov, končia tieto pozostatky mnohokrát v spaľovni spolu s biologickým odpadom.

Vydaniu telesných pozostatkov plodu dieťaťa musí zásadne predchádzať žiadosť rodiča, ktorá je adresovaná zodpovednému zástupcovi poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Nie je pritom nevyhnutné, aby v danej chvíli rodič zabezpečoval administratívne úkony úplne sám, nakoľko je možné obrátiť sa na zdravotnícky personál, ktorý predmetnú žiadosť včas a riadne (v dostatočnom počte a písomnej forme) v spolupráci s rodičom vyplní. Takto formulovaná žiadosť je ďalej postúpená na príslušné patologické oddelenie, kde sa pozostatky nachádzajú, aby tak bolo zabezpečené ich následné vydanie, a to rodičovi alebo ním poverenej pohrebnej službe.

Ministerstvo zdravotníctva SR navyše vydalo odborné usmernenie o manipulácii s inými ľudskými pozostatkami, ktoré upravuje štandardný postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v podobných prípadoch. Navyše je nutné uviesť, že pri predčasne odňatých či potratených ľudských plodoch, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nevydáva list o prehliadke mŕtveho, ale primerane ho nahrádza vyššie uvedenou písomnou žiadosťou.

Vzhľadom na nutnosť vyrovnania sa s bolestivou stratou nemusí byť v tomto prípade právne riešenie situácie, a tým aj jej opätovné prežívanie, najvhodnejším postupom, a preto si ho nemôžeme dovoliť bez ďalšieho odporúčať. V prípade, že napriek uvedenému chce Vaša priateľka situáciu právne riešiť, môže sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou s podnetom o prešetrenie postupu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, resp. do úvahy prichádza aj žaloba o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch za neoprávnený zásah do osobnostných práv spočívajúci práve v odňatí možnosti pochovať plod dieťaťa. Zároveň však upozorňujeme na premlčanie tohto nároku v lehote troch rokov, ktorá plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz, tzn. odo dňa pochybenia zdravotníckeho zariadenia.